Aricia montensis
(syn. Aricia artaxerxes ssp montensis)
         
Southern Mountain Argus  
L'Argus andalou  
           
  
 
 
   
1] male of Aricia montensis - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 18/07/2012   2] male alt.1436m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014
 
 
       
       
   
3] male alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014   4] same specimen as 3]  
       
       
   
5] male - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 24/07/2008   6] same specimen as 5]  
       
       
   
7] male - Hautes Pyrénées alt.1670m (France) - 25/08/2017   8] same specimen as 7]  
       
       
   
9] male - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 18/07/2012   10]  male alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014  
       
       
   
11] male - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013   12] male - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 18/07/2012  
       
       
   
13] female of Aricia montensis alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014  
14] female alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014
 
 
       
       
     
15] other female alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014      
       
       
       
Description :  
     
Flight period :   
 

 
   
Habitat :